Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

czulymorderca
czulymorderca
4562 69fe 500
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viaosha osha
czulymorderca
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viafortytwo fortytwo
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viamhsa mhsa
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viamhsa mhsa

November 13 2017

czulymorderca
Reposted fromparkaboy parkaboy viafortytwo fortytwo
czulymorderca
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viapersempre persempre
czulymorderca
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viapersempre persempre
czulymorderca
czulymorderca
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaosha osha
czulymorderca
6417 6f43 500
Reposted fromzciach zciach viaosha osha
czulymorderca
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaosha osha
czulymorderca
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viaosha osha
0160 4415

brown-nena:

I’m crying

Reposted fromqueenofzan queenofzan viaosha osha
czulymorderca
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
czulymorderca
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl